Obavezno osiguranje od autoodgovornosti

Da bi vaše vozilo moglo da bude učesnik u saobraćaju, morate da kupite polisu osiguranja od autoodgovornosti, jer je ona uslov za registraciju vozila u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Osiguranje od autoodgovornosti

Osiguranje od autoodgovornosti predstavlja vrstu obaveznog osiguranja kojom se vlasnik, ovlašćeni korisnik, suvlasnik i drugi imalac motornog vozila osigurava od odgovornosti za štetu koju, upotrebom motornog vozila, pričini trećim licima.

Ukoliko pretrpite materijalnu i/ili nematerijalnu štetu od motornog vozila (putničko i teretno vozilo, autobus, trolejbus, tramvaj, priključno vozilo, motocikl itd.), imate pravo na naknadu štete od društva za osiguranje kod koga je to vozilo bilo osigurano.

Šta treba znati o premiji osiguranja?

Visina premije kod osiguranja od auto-odgovornosti zavisi od vrste i namene vozila, tehničkih karakteristika vozila (snage motora, nosivosti, radne zapremine motora, broja registrovanih mesta u vozilu), trajanja osiguranja itd.

Premija osiguranja se plaća unapred, prilikom izdavanja polise.

U slučaju da vam je vozilo uništeno ili ga odjavite, imate pravo da zahtevate povraćaj dela premije osiguranja za preostalo vreme trajanja osiguranja.

Početak važenja polise osiguranja i istek osiguranja?

Polisa osiguranja od autoodgovornosti zaključuje se na godinu dana.

Obaveza društva za osiguranje iz ugovora o osiguranju počinje po isteku 24. časa dana koji je u polisi naveden kao početak osiguranja, odnosno dana kad je plaćena premija, ako nije drugačije ugovoreno.

Obaveza društva za osiguranje prestaje po isteku 24. časa onog dana koji je u polisi naveden kao dan isteka osiguranja, ukoliko nije drugačije ugovoreno.

Proverite da li je na vašoj polisi naveden čas i minut početka i isteka osiguranja.

Teritorijalna važnost polise od autoodgovornosti

Polisa osiguranja od autoodgovornosti važi na teritoriji Republike Srbije. Od 1. januara 2012. godine, vozačima iz Srbije više nije potrebna "zelena karta" za osiguranje motornih vozila za putovanje u 27 zemalja članica Evropske unije, Švajcarsku, Norvešku, Island, Andoru, Hrvatsku i Crnu Goru. To, praktično, znači da od 1. januara, osim polise osiguranja, koju naši građani poseduju i registarskih tablica, nije im potrebno ništa od dokumentacije, vezano za vozila.

Što se tiče zemalja u okruženju, za putovanje u Makedoniju i BiH i dalje je potrebna “zelena karta”.

Čemu služi osiguranje od autoodgovornosti?

Ako ste odgovorni za štetu prouzrokovanu vašim motornim vozilom, društvo za osiguranje kod koga ste zaključili polisu osiguranja od auto-odgovornosti preuzima obavezu da nadoknadi štetu trećim licima (smrt, telesna povreda, narušeno zdravlje, oštećenje ili uništenje stvari) do visine osigurane sume – limita.

Uslovima osiguranja bliže je određeno u kojim slučajevima društvo za osiguranje ne preuzima navedenu obavezu.

Ko ima pravo na naknadu štete?

Po osnovu polise osiguranja od autoodgovornosti pravo na naknadu štete imaju oštećena lica, osim vozača, vlasnika, suvlasnika i korisnika motornog vozila kojim je prouzrokovana saobraćajna nezgoda.

Obavezno pročitajte poleđinu polise osiguranja od autoodgovornosti.

GLAVNI UZROCI SAOBRAĆAJNIH NEZGODA SU NEPRILAGOĐENA BRZINA, NEPROPISNO PRETICANjE, NEPOŠTOVANjE PROPISA, NEPAŽNjA I ALKOHOLISANOST!

Šta je potrebno učiniti u slučaju saobraćajne nezgode:

 • U slučaju saobraćajne nezgode odmah obavestite policiju, a hitnu pomoć pozovite ukoliko ima povređenih (pozivni broj policije je 92, a hitne pomoći 94) i sačekajte službena lica da izvrše uviđaj;
 • Obezbedite vozilo tako da se omogući nesmetan saobraćaj i pri tom na licu mesta ne vršite promene koje bi otežale sastavljanje zapisnika o saobraćajnom udesu. Preduzmite potrebne mere radi zaštite vozila od novih oštećenja;
 • Pre potpisivanja zapisnika sa uviđaja, proverite da li su svi bitni podaci uneti u zapisnik i da li je činjenično stanje pravilno navedeno, jer imate pravo na prigovor ukoliko zapisnik nije objektivno sačinjen;
 • Zapisnik sa uviđaja možete podići u službi MUP-a nadležnoj po teritorijalnom principu (prema mestu gde se saobraćajna nezgoda dogodila);
 • O nastupanju osiguranog slučaja u roku od 15 dana obavestiti društvo za osiguranje kod koga je vlasnik vozila odgovornog za štetu osiguran od auto-odgovornosti, radi procene štete i ostvarivanja prava na naknadu;
 • Ukoliko ste u saobraćajnoj nezgodi povređeni, odmah se obratite lekaru, jer vam je medicinska dokumentacija neophodan dokaz o vrsti i stepenu povrede;
 • Ne vršite nikakve popravke na vozilu pre sastavljanja zapisnika o oštećenju vozila;
 • Vodite računa o svakoj izjavi koja se potpisuje i pažljivo je pročitajte pre potpisivanja, radi provere da li sadrži istinite i potpune informacije;
 • Ukoliko vam je u zapisniku o oštećenju vozila konstatovano „da je potrebno ispitati rentabilnost popravke vozila“, ne popravljajte vozilo dok vam se ne saopšte rezultati ispitivanja rentabilnosti popravke vozila;
 • Zahtev za naknadu štete s potrebnom dokumentacijom treba podneti društvu za osiguranje koje je osiguralo vozilo odgovorno za nastalu štetu;
 • Od dokumentacije je neophodno da imate podatke o osiguranju (polisu ili broj polise i podatak o tome koje društvo ju je izdalo), dokaz o odgovornosti učesnika nezgode (zapisnik sa uviđaja ili pravosnažna sudska odluka), dokaz o vrsti i stepenu povređivanja (medicinska dokumentacija), dokaz o obimu i visini materijalne štete (zapisnik o oštećenju vozila, računi o opravci vozila) i druge potrebne dokaze;
 • Društvo za osiguranje je dužno da vam u roku od 14 dana od dana kada ste dostavili kompletan zahtev obradi zahtev i učini ponudu za isplatu naknade;
 • Ukoliko je pretrpljena šteta od neosiguranog vozila, naknada štete ostvaruje se kod garantnog fonda;
 • Ukoliko pretrpite štetu od nepoznatog vozila, kod garantnog fonda možete ostvariti samo naknadu po osnovu povrede i oštećenja zdravlja;
 • Ukoliko je štetu na vašem vozilu prouzrokovalo strano vozilo (strane tablice), neophodno je da, pored broja, uzmete i isečak „zelene karte“. Zahtev za naknadu štete možete podneti društvu za osiguranje kod koga ste osigurani ili Udruženju osiguravača Srbije;
 • Štetu kod obaveznog osiguranja plaća društvo za osiguranje osiguranika koji je prouzrokovao štetu.

(NBS)

Copyright © 2012 DOZ